§ 1. Navn og hjemsted

1.     Foreningens navn er "Foreningen af Producenter og Importører af Elektriske Hushold­ningsapparater" ("FEHA").
2.     Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.
 

§ 2. Formål

1.     Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles inter­esser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætnings­leddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.
2.     Foreningen kan til opfyldelse af sit formål være medlem af eller samarbejde med nationale eller internationale organi­sationer, hvis formål eller virksomhed vil støtte dette.
 

§ 3. kriterier for medlemskab

1.     Som medlemmer af FEHA kan optages leverandørvirksomheder, der enten producerer el-husholdningsapparater her i landet eller importerer og landsdækkende markedsfører sådanne produkter. Det er en forudsætning for medlemskab, at den pågældende virksomhed eller dennes ejere eller ledelse ikke som hovedaktivitet driver detailsalg af pågældende apparater eller har kapitalmæssig tilknytning til detailsalg inden for branchen. Det er tillige en forudsætning, at den pågældende virksomheds kapitalgrundlag eller hidtidige aktivitet giver en rimelig sikkerhed for, at virksomheden har et eksistensgrundlag.
2.     Ansøgning om medlemskab skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat, der forelægger ansøgningen for be­styrelsen, som beslutter, om den kan imødekom­mes.
3.     Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger optagelse, skal besty­relsen på det pågældende firmas anmodning forelægge ansøg­ningen på den førstkommende generalforsamling, der da - med et flertal på 2/3 af de i afstemningen deltagende - kan beslutte, at det pågældende firma skal optages som medlem. Samtidig med meddelelsen fra be­styrelsen om dennes afslag på ansøgningen skal det pågældende firma orienteres om denne mulighed.
4.     Såfremt et bestående medlem lader en del af sit produktpro­gram forhandle gennem en særskilt salgsorganisation med egen ledelse, og omstændighederne taler herfor, kan bestyrelsen efter ansøgning fra det pågældende medlem tillade at denne salgsorga­nisation - uanset det foranstående - opnår særskilt medlemskab. Bestyrelsen kan endvidere, såfremt de nævnte betingelser er opfyldt, forlange, at en sådan salgsorgani­sa­tion får særskilt medlemskab.
 

§ 4. medlemsforpligtelser

1.     Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og beslutninger, der lovligt er vedtaget af generalforsamlingen.
2.     Medlemmerne skal deltage i foreningens branchestatistik og deltage i omkostningerne herved.
3.     Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til alle oplysnin­ger, som de måtte blive bekendt med i kraft af medlemskabet, med mindre der er tale om oplysninger, som åbenbart er beregnet på at komme til offent­lighedens kendskab. Tavshedspligten omfatter også oplysninger om andre medlemmer og disses kunder.
 

§ 5. kontingent

1.     Ved optagelse som medlem af foreningen skal betales et gebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af bestyrelsen.
2.     Medlemmerne betaler et årskontingent, der består af dels et fast beløb og dels et beløb, der er baseret på medlemmernes årsomsætning. Kontingentet og principperne for dets beregning fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
 

§ 6. udtrædelse

1.     Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af foreningens regnskabsår.
2.     Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem eller tages under insolvensbehandling, ophører medlemskabet automatisk.
3.     I alle tilfælde af medlemskabets ophør skal det pågældende medlem uanset § 6.2 betale fuldt årskontingent for hele ophørs­året.
4.     I intet tilfælde af medlemskabets ophør har det pågældende medlem krav på at modtage det i § 5, stk. 1 anførte gebyr tilbagebetalt eller på at få udbetalt andel af foreningens aktiver eller formue.
 

§ 7. eksklusion

1.     Generalforsamlingen kan med et flertal på 2/3 af de i af­stemningen deltagende vedtage at ekskludere et medlem, såfremt
            -         medlemmet gentagne gange eller groft overtræder bestemmelserne i § 4
- medlemmet gentagne gange eller groft optræder for­ret­ningsmæssigt uetisk eller optræder ukollegialt overfor andre medlemmer eller illoyalt overfor foreningen
-         medlemmet trods påkrav herom ikke indbetaler ethvert skyldigt beløb til for­                     eningen
- en fortsættelse af medlemskabet vil være til væsentlig skade for foreningen eller med­lemmernes interesser
-         der foreligger andre tungtvejende grunde til, at vedkommende ikke kan fortsætte             som medlem.
2.     Behandling af et forslag om eksklusion kræver, at forslaget er stillet af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer.
3.     I tilfælde af eksklusion gælder reglerne i § 6.3-4.
 
 

§ 8. hæftelse

1.     For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens til enhver tid værende formue.
2.     Ingen af medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser.
 

§ 9. Struktur

1.     Foreningens organer er generalforsamlingen, medlemsmødet og bestyrelsen.
 

§ 10. tegningsregel

1.     Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 

§ 11. Generalforsamlingen

1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2.     Generalforsamlingen indkaldes på bestyrelsens foranledning med et varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen foregår elektronisk via e-post, men kan alternativt efter bestyrelsesformandens bestemmelse ske ved anbefalet brev. Medlemmerne er forpligtet til altid at anmelde til sekretariatet den e-adresse, hvortil meddelelser skal sendes. Ekstraordinære generalfor­samlinger kan dog indkaldes med et af bestyrelsen herfor fastsat kortere varsel, såfremt omstændighederne tilsiger dette. Indkaldel­sen skal indeholde dagsordenen og de forslag, der måtte være til behandling og for den ordinære generalforsamlings ved­kommende tillige årsregnskabet. Såfremt der på en general­forsamling skal behand­les forslag, til hvis vedtagelse der udkræves særlig repræsentation eller majoritet, skal dette fremgå af indkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes på det af bestyrelsen herfor fastsatte sted.
3.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
4.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning herom af en generalforsam­ling eller af bestyrelsen, eller når en sådan begæres afholdt af mindst 15% af for­eningens medlemmer, hvilken begæring tillige skal angive de emner eller forslag, der ønskes behandlet.
5.     Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.
6.     På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme.
7.     Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med alminde­ligt (simpelt) stemmeflertal af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer.
8.     Beslutning om foreningens opløsning eller om ændring af foreningens vedtægter kan alene vedtages, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede ved general­forsamlingens påbegyndelse, og at der for forslaget er mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer. Såfremt et sådant forslag måtte opnå nævnte majoritet, men halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.
9.     Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde på generalforsamlingen og stemme for sig. Ingen kan dog stemme i henhold til mere end een fuldmagt.
10.  Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende gene­ralforsamlingens afholdelse og forløb, sagernes behandlings­måde, stemmeafgivelsen og dennes resultater. Bestyrelsen drager omsorg for, at der af generalforsamlingen udfærdiges et referat, der skal underskrives af dirigenten.
11.  Såfremt begæring herom fremsættes af mindst 5 af de i gene­ralforsamlingen deltagen­de medlemmer, eller såfremt dette bestemmes af dirigenten, finder afstemningerne sted skrift­ligt.
 

§ 12. Dagsorden

1.     Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte
1.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år
2.     Forelæggelse af det reviderede årsregnskab med forslag til anvendelse af årets resultat
3.     Kontingentfastsættelsen for det kommende år
4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
5.     Valg af revisor
6.     Forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
7.     Eventuelt
 

§ 13. medlemsmøder

1.     Be­styrelsen kan indkalde medlemmerne til et medlemsmøde med henblik på at orientere eller høre medlemmerne om særlige spørgsmål.
2.     Medlemsmødet har ikke beslutningskompetence.
 

§ 14. Bestyrelsen

1.     Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt besty­relse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
2.     I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil den førstkommende generalforsamling, hvor der foretages valg af et bestyrelsesmedlem i stedet for det ophørte, og således at valgperioden for dette nye bestyrel­sesmedlem løber til det tidspunkt, hvor valgperioden for det ophørte bestyrelsesmedlem udløber.
3.     Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand og næstfor­mand.
4.     Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, hvis mindst 3 med­lemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.
5.     Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger med almindeligt (simpelt) stemmeflertal.
6.     Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.
 

§ 15. den daglige ledelse

1.     Foreningens daglige arbejde udføres af et sekretariat. Sekretariatet ledes af en direktør, der ansættes af be­styrelsen.
2.     Direktøren har ret og pligt til at deltage i generalforsamlinger samt bestyrelses- og medlemsmøder.
3.     Direktøren tegner foreningen inden for den daglige drift.
 

§ 16. Arbejdsgrupper

1.     Bestyrelsen kan blandt dens medlemmer eller andre nedsætte arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål, alt dog under bestyrelsens tilsyn og ansvar.
 

§ 17. Regnskab og revision

1.     Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2.     Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser og i over­ensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.
3.     Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
 

§ 18. Opløsning

1.     Beslutning om foreningens opløsning, herunder om foreningens sammenslutning med en anden forening, kan alene træffes af generalforsamlingen, jfr. § 11 stk. (8).
2.     I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der træder i bestyrelsens sted og som forestår afviklingen af foreningen og herunder drager omsorg for, at al gæld og alle for­pligtelser, der påhviler foreningen, bliver fyldest­gjort.
3.     Formuen skal ved likvidationens afslutning udloddes til de virksomheder, der har været medlemmer i mindst 5 år på det tidspunkt, beslutningen om likvidation blev truffet. Udlodningen skal ske i forhold til disse virksomheders seneste 5 års betaling af den del af kontingentet, der er baseret på virksomhedernes omsætning.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. april 2015

© Copyright 2017 |  | Tuborgvej 5 | 2900 Hellerup  | Tlf: 33 36 91 92 |  Powered by: Webex ApS